Ing. Zdeněk Konfršt - POJISTI.TO (pojištění, finance, investice, penze)

Investice

Investice nabízejí efektivní způsob zhodnocování volných finančních prostředků. Vhodně investované peníze se pak stávají nástrojem pro tvorbu budoucí finanční rezervy, která má nespornou výhodu v nulovém daňovém zatížení (výnosy se nedaní)*.

K výhodnému investování volných finančních prostředků patří pravidelné investování. Jde o princip časově diverzifikovaného ukládání peněz - kdy i při nízké výši pravidelně ukládaných finančních částek (měsíčně řádově ve stovkách až tisících korun) dochází v dlouhodobém časovém horizontu k velmi zajímavým investičním výnosům. Princip pravidelného investování může být synergován např. dlouhodobou úsporou na daních apod. K těmto produktům patří zejména investiční životní pojištění, které "umíme" sjednat se 100% investicí (tj. zhodnocením peněz bez odečtení části platby za rizika sjednaná v rámci pojištění).

Nejčastější prostředkem kolektivního investování je otevřený podílový fond. Ten nemá limitovaný počet vydávaných podílových listů a investiční společnost je povinna zakoupený podílový list od investora odkoupit. Podílníci nemají přímý vliv na činnost fondu – ten profesionálně spravuje investiční společnost, která také určuje cenu, za kterou se podílový list prodává a zpět vykupuje. Kladným rozdílem mezi cenou nákupu a prodeje podílového listu realizuje investor svůj zisk.

Podílové fondy lze velmi zjednodušeně rozdělit do čtyř základních skupin. Jedná se o fondy peněžního trhu – tj. krátkodobé investice kolem 1 roku, které jsou vhodné zejména pro konzervativní investory. Vysoká míra „bezpečí“ investice a nízké kolísání hodnoty bývá zpravidla vykoupeno také relativně nízkým dlouhodobým výnosem. Fondy investují zejména do vysoce bezpečných krátkodobých cenných papírů tak, aby investoři měli své vložené finanční prostředky relativně brzy k dispozici. Do další skupiny patří fondy dluhopisové – investují do dluhopisů s různou dobou splatnosti, kdy variabilita složení portfolia je již poměrně široká. Investiční horizont u těchto fondů patří ke střednědobému. Smíšené fondy – kombinují investice do peněžního, dluhopisového a akciového trhu. Na poměru rozložení portfolia fondu závisí i doporučená délka investice, předpokládaný výnos a kolísavost fondu. Mezi poslední patří – akciový fond, který bývá označován za nejvýnosnější a zároveň nejkolísavější. I přes určité riziko lze u něj dosahovat zajímavého investičního zhodnocení – zejména v dlouhodobém časovém horizontu pěti a více let bývá jednoznačně nejvýhodnějším produktem investičního trhu.

Mezi další investiční produkty patří – zajištěné fondy. Zpravidla se prodávají na předem stanovené období, bývají zajištěné garantovaným zhodnocením – jsou vhodné pro klienty, kteří dávají přednost jistotě, předčasné výběry jsou spojeny se sankcemi, často bývá stanovena minimální vložená částka.

Problematika investičních fondů je poměrně rozsáhlá. V případě Vašeho zájmu Vás o možnostech investování budeme rádi podrobněji informovat. Pro volbu optimální investiční strategie nás proto neváhejte kontaktovat.

* Při splnění podmínek daných zákonem.

Copyright © 1998 - 2021, LR Design Studio. Všechna práva vyhrazena - All rights reserved.